Image

Tin tức

Cảnh báo mực nước tại sông Thạch Hãn và sông Hiếu

Lúc 13h45 mức nước tại sông: Thạch Hãn (Trạm Thủy văn Thạch Hãn) là 3.19m - mức Báo động 1; sông Hiếu (Trạm Thủy văn Đông Hà) là 2.02m - mức Báo động 1

Xem chi tiết

Phản ánh kiến nghị

28

Tiếp nhận

93

Đang xử lý

1191

Đã xử lý

111

Quá hạn

1312

Tổng số

Biểu đồ thống kê

Kết quả xử lý

Mức độ hài lòng