Tổng hợp số liệu

STT Tên đơn vị Kết quả xử lý Người dân đánh giá
Tổng số Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Quá hạn Hài lòng Bình thường Không hài lòng