Tin tức

Lúc 13h45 mức nước tại sông: Thạch Hãn (Trạm Thủy văn Thạch Hãn) là 3.19m - mức Báo động 1; sông Hiếu (Trạm Thủy văn Đông Hà) là 2.02m - mức Báo động 1

Bài viết liên quan